orionmaster
2020/06/18 15:50:56 1027
2020년 5월 인증업체입니다.품질경영인증

(ISO                                                                               
                                                                                                      9001:2015)

KOR-3400    대경기술㈜
KOR-3401    은성패키지
KOR-3406    ㈜혜성마린텍
KOR-3407    ㈜청림전설
KOR-3408    ㈜대신피앤에스
KOR-3411    국제펨코스㈜
KOR-3412    ㈜패스테크
KOR-3413    ㈜이룸아이앤씨
KOR-2066    ㈜대진텍스
KOR-3419    ㈜바른정보기술
KOR-3420    ㈜엠솔루텍
KOR-3427    ㈜도진이앤엠
KOR-3431    ㈜케이비에이치
KOR-3432    ㈜세진산업
KOR-3433    메디센  유한회사
KOR-3434    태평양물산㈜


환경경영인증

(ISO                                                                                   
                                                                                                      14001:2015)

KOR-EMS-3406    ㈜혜성마린텍
KOR-EMS-3408    ㈜대신피앤에스
KOR-EMS-3410    ㈜피티지(지점)
KOR-EMS-3412    ㈜패스테크
KOR-EMS-3413    ㈜이룸아이앤씨
KOR-EMS-3419    ㈜바른정보기술
KOR-EMS-3420    ㈜엠솔루텍 
KOR-EMS-3427    ㈜도진이앤엠
KOR-EMS-3431    ㈜케이비에이치
KOR-EMS-3432    ㈜세진산업


안전보건경영인증
(OHSAS                         
                                                                                                      45001:2018)
OHS-3431              ㈜케이비에이치


2020년 6월 인증업체입니다. orionmaster
2020년 4월 인증업체입니다. orionmaster